Nakladatelství

Přehled evropské energetické legislativy 2 (druhé vydání)

Energetická legislativa v kostce
Vyhledat na stránce
Vyhledat v knize

Terminologie Legislativa Evropské unie

a) Nařízení (Regulations)

mají obecnou platnost, jsou právně závazná jako nedílný celek a přímo aplikovatelná v členských státech Společenství. Nařízení jsou právně závazná pro všechny členské státy bez výjimky a přecházejí do jejich právního systému přímo, což znamená, že žádné národní orgány ani opatření nemohou a nesmí bránit jejich aplikaci. Nařízení Evropské unie je závazným zdrojem práva ve všech členských státech a soudní a správní instituce všech stupňů včetně ústavního soudu všech členských států musí tento zdroj plně respektovat (může přímo zavazovat národní státy i jednotlivé právní subjekty na území členských států). Nařízení nabývají účinnosti, pokud není stanoveno jinak, dvacátý den po jeho opublikování v Official Journal of the European Communities. Nařízení může vydávat Komise nebo Rada Evropské unie.

b) Směrnice (Directives)

je právně závazná jako cíl, kterého má být dosaženo v členských státech jimž je směrnice určena. Členské státy, jichž se směrnice týká, mají povinnost včlenit do svého právního systému nové závazné právní normy resp. upravit již platné právní normy tak, aby byly zabezpečeny cíle stanovené směrnicí. Je však ponecháno na příslušných orgánech členských států, aby vybraly formu a metody aplikace příslušné směrnice. V souladu s ústavními systémy jednotlivých členských států se ustanovení nezbytná pro splnění cílů stanovených směrnicí vyhlašují jako závazné právní normy v každém členském státě, jehož se směrnice týká, formou tam obvyklou. Členský stát musí včlenit principy příslušné směrnice do svého právního řádu ve lhůtě uvedené v dané směrnici.

c) Rozhodnutí (Decisions)

je právně závazné jako celek (ve všech svých částech) pro toho, komu je určeno. Má pro dotčený subjekt sílu zákona a k tomu, aby nabylo právní moci, nejsou potřebné žádné další implementační náležitosti. Rozhodnutí musí být oznámeno přímo tomu, koho se týká. Rozhodnutí může být použito Komisí nebo Radou jako právní sdělení o uvalení sankcí na jednotlivce, podnikatelské subjekty nebo členské státy za porušení pravidel a právních norem Společenství.

d) Doporučení a stanoviska (Recommendations and Opinions)

jsou formou právní komunikace v rámci Společenství a nemají právní závaznost v členských státech. Slouží pouze k veřejnému vyjádření stanovisek, názorů a návrhů institucí a členských států, které je zpracovaly vůči jiným institucím nebo členským státům Společenství. Jsou však důležitým vodítkem pro interpretaci práva ES, neboť v nich orgány EU často podrobněji komentují důvody, které je vedly k přijetí různých právních aktů nebo nastiňují cesty budoucího práva v rámci EU.