Nakladatelství

Přehled evropské energetické legislativy 2 (druhé vydání)

Energetická legislativa v kostce
Vyhledat na stránce
Vyhledat v knize

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 19/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

celex: 22004D0019


Úřední věstník L 127, 29/04/2004 s. 0122-0123

Smíšený výbor EHP,
s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,
vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 141/2003 ze dne 7. listopadu 2003 1.
(2) Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 141/2003 ze dne 7. listopadu 2003 2.
(3) Směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací 3, by měla být začleněna do Dohody,

rozhodl takto:
Článek 1

1. V kapitole IV přílohy II Dohody se bod 4a (směrnice Komise 94/2/ES) mění takto:
a) před úpravu se vkládají slova:
"ve znění:
- 32003 L 0066: směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003 (Úř. věst. L 170, 9. 7. 2003, s. 10).";
b) zrušuje se úprava b).
2. V příloze IV Dohody se bod 11a (směrnice Komise 94/2/ES) mění takto:
a) před úpravu se vkládají slova:
"ve znění:
- 32003 L 0066: směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003 (Úř. věst. L 170, 9. 7. 2003, s. 10).";
b) zrušuje se úprava b).
Článek 2

Znění směrnice 2003/66/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.
Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 20. března 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody 4.
Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
V Bruselu dne 19. března 2004.

Za Smíšený výbor EHP
předseda
P. Westerlund