Nakladatelství

Přehled evropské energetické legislativy

Energetická legislativa v kostce
Obsah Objednávka

Úvod

Evropská unie liberalizuje trh s elektřinou a s plynem. Toto lakonické konstatování v sobě skrývá mnoho let práce odborníků na přípravě společných pravidel. Jejich základním cílem je vytvořit podmínky pro fungování trhu s elektřinou a s plynem. Liberalizace v elektroenergetice a v plynárenství však představuje nejen otvírání těchto komodit tržnímu zacházení, ale ruku v ruce s tím i opatření směřující k zabezpečení spolehlivé dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkům. Nedílnou součástí společné snahy zemí Evropské unie je ochrana zákazníků před riziky, která jsou s liberalizací v energetických odvětvích spojena. Oprávnění a povinnosti jednotlivých účastníků trhu s energií jsou v Evropské unii právně upravovány zejména směrnicemi, které je každý členský stát povinen implementovat do svého právního řádu, a také formou nařízení, která jsou účinná přímo.

Tyto normy tvoří právní bázi, která zásadním způsobem ovlivňuje energetický sektor jako celek i chování jeho jednotlivých článků počínaje získáváním, přeměnou a dopravou energie a konče jejími uživateli - zákazníky. Existence a uplatňování jednotných pravidel směřuje k vytvoření společného evropského trhu s elektřinou a společného trhu s plynem. K tomuto procesu odpovídajícím způsobem přispíváme i my v České republice. Jako člen Evropské unie máme možnost se aktivně podílet na utváření právního prostředí a podmínek pro další rozvoj i v oblasti energetiky

Čtenářům a zejména odborné veřejnosti se touto publikací dostává do rukou informativní přehled aktuálních právních předpisů Evropské unie z oblasti energetiky, které jsou základními prvky při tvorbě naší nové legislativy.

Ing. Martin Pecina, MBA

Ing. Martin Pecina, MBA
náměstek ministra průmyslu a obchodu