Nakladatelství

Energetická legislativa v kostce 3 - úvod

Obsah Objednávka

Úvod

Doba, kdy vznikala tato kniha, byla dobou, kdy Česká republika historicky poprvé předsedala Radě EU. První pololetí roku 2009 se zapíše do historie České republiky, ale i české energetiky, jako období velmi významné. Hlavní programové priority českého předsednictví bylo vyjádřené třemi "E": Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě. Je evidentní, že energetika byla a bude i nadále jednou ze skutečně klíčových oblastí. Závěry, které se promítají do evropské legislativy se následně objevují i v české energetické legislativě.

Jedním z ústředních témat českého předsednictví v oblasti energetiky byla energetická bezpečnost. Tzv. lednová plynová krize opět potvrdila aktuálnost tohoto tématu, kdy za přispění českého předsednictví se podařilo vyřešit obchodní spor Ruska s Ukrajinou a obnovit dodávky plynu do Evropy. V rámci energetické bezpečnosti byl schválen 2. strategický energetický přehled. Tento dokument stanovuje hlavní výzvy a priority v oblasti energetiky EU v krátkodobém a dlouhodobém horizontu a hlavní důraz je kladen na následující oblasti: diverzifikace dodávek a požadavky na infrastrukturu, vnější energetické vztahy, zásoby ropy a plynu a mechanismy reakce na krizové stavy, energetická účinnost a optimální využití domácích zdrojů EU. Schválené závěry 2. strategického energetického přehledu budou sloužit též jako podklad k Druhému akčnímu plánu evropské energetické politiky po roce 2010.

Klíčovým tématem předsednictví s následným dopadem do české legislativy bylo dokončení tzv. třetího energetického balíčku, jenž obsahuje dvě směrnice a tři nařízení v oblasti elektřiny i plynu. V tomto ohledu se podařilo sjednat dohodu s Evropským parlamentem a takto schválit pět nových evropských legislativních norem, které by měly přispět k větší míře integrace, liberalizace a regionální spolupráce na energetickém trhu. V souvislosti s energetikou se podařilo dosáhnout věcné shody u znění směrnice, kterou se zřizuje rámec Společenství pro jadernou bezpečnost (tzv. směrnice o jaderné bezpečnosti) a díky vyvinuté aktivitě byla dosažena politická dohoda o kompromisním textu směrnice o udržování minimálních zásob ropy a ropných produktů. Energetika tak z hlediska stanovených a realizovaných cílů pak může být neskromně hodnocena jako velmi úspěšná.

Energetická legislativa je však kontinuální proces, takže po hodnocení období, kdy tato publikace vznikala je vhodné se podívat směrem vpřed a je zřejmé, že v historicky krátké době bude nutné provést některé zásadní, některé technické, nicméně změny v národní legislativě.

V této knize najdete aktuální stav klíčových zákonů a navazujících vyhlášek, které ovlivňují energetiku, včetně komentářů a odkazů na navazující právní předpisy, které by měly usnadnit jejím uživatelům orientaci a případně i výklad jednotlivých právních norem.

Závěrem bych rád poděkoval autorům za jejich práci a přístup a všem uživatelům, aby jim publikace napomohla v jejich práci.

Ing. Tomáš Hüner

Ing. Tomáš Hüner
náměstek ministra průmyslu a obchodu