Nakladatelství

Energetická legislativa v kostce 3 - Obsah knihy

Úvod Objednávka

Úplný obsah knihy, včetně nejnovější aktualizace a možností vyhledávání nalezenete na portálu mojeEnergie.cz

Obsah knihy

 • Předmluva
 • Úvod
 • Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb.
  Komentář k § 1 Předmět úpravy
  Komentář k § 2 Vymezení pojmů
  Komentář k § 3 Podnikání v energetických odvětvích
  Komentář k § 4 Licence
  Komentář k § 5 Podmínky udělení licence
  Komentář k § 6 Odpovědný zástupce
  Komentář k § 7 Žádost o licenci
  Komentář k § 8 Udělení licence
  Komentář k § 9 Změny rozhodnutí o udělení licence
  Komentář k § 10 Zánik licence
  Komentář k § 11 Práva a povinnosti držitelů licencí
  Komentář k § 12 Povinnost dodávky nad rámec licence
  Komentář k § 12a Dodavatel poslední instance
  Komentář k § 14 Fond
  Komentář k § 15 Výkon státní správy
  Komentář k § 16 Působnost ministerstva
  Komentář k § 17 Energetický regulační úřad a jeho působnost
  Komentář k § 17a
  Komentář k § 17b Předseda Energetického regulačního úřadu
  Komentář k § 19a Regulace cen
  Komentář k § 20 Regulační výkazy
  Komentář k § 20a Operátor trhu
  Úvod ke zvláštní části ? elektroenergetika
  Komentář k § 22 Účastníci trhu s elektřinou
  Komentář k § 23 Výrobce elektřiny
  Komentář k § 24 Provozovatel přenosové soustavy
  Komentář k § 24a Oddělení provozovatele přenosové soustavy
  Komentář k § 25 Provozovatel distribuční soustavy
  Komentář k § 25a Oddělení provozovatele distribuční soustavy
  Komentář k § 26 Technické dispečinky
  Komentář k § 28 Zákazník
  Komentář k § 30 Obchodník s elektřinou
  Komentář k § 32 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů
  Komentář k § 43 Povinnosti vlastníka přímého vedení
  Komentář k § 45 Elektrická přípojka
  Komentář k § 46 Ochranná pásma
  Komentář k § 47 Přeložky zařízení
  Komentář k § 48 Styk zařízení
  Komentář k § 49 Měření
  Komentář k § 50 Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou
  Komentář k § 51 Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy
  Komentář k § 52 Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy
  Komentář k § 53 Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny
  Komentář k § 54 Stav nouze
  Komentář k § 55
  Komentář k § 56 Účastníci trhu s plynem
  Komentář k § 57 Výrobce
  Komentář k § 58 Provozovatel přepravní soustavy
  Komentář k § 58a Oddělení provozovatele přepravní soustavy
  Komentář k § 59 Provozovatel distribuční soustavy
  Komentář k § 59a Oddělení provozovatelů distribuční soustavy
  Komentář k § 60 Provozovatel podzemního zásobníku plynu
  Komentář k § 61 Obchodník s plynem
  Komentář k § 61a Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran
  Komentář k § 62 Zákazník
  Komentář k § 63 Chráněný zákazník
  Komentář k § 64 Technické plynárenské dispečinky
  Komentář k § 65 Přímý plynovod
  Komentář k § 66 Plynovodní přípojka
  Komentář k § 67 Výstavba vybraných plynových zařízení
  Komentář k § 67a Výjimky z povinností přístupu pro nová plynová zařízení
  Komentář k § 68 Ochranná pásma
  Komentář k § 69 Bezpečnostní pásma
  Komentář k § 70 Přeložky plynárenských zařízení
  Komentář k § 71 Měření
  Komentář k § 72 Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem
  Komentář k § 73 Stav nouze
  Komentář k § 73a Bezpečnostní standard
  Komentář k § 74 Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu
  Komentář k § 75 Omezení dovozu plynu
  Komentář k § 76 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
  Komentář k § 77 Odběratel tepelné energie
  Komentář k § 78 Měření
  Komentář k § 79 Tepelná přípojka
  Komentář k § 80 Výkup tepelné energie
  Komentář k § 86 Přeložky rozvodných tepelných zařízení
  Komentář k § 87 Ochranná pásma
  Komentář k § 88 Stav nouze
  Komentář § 89 Neoprávněný odběr
  Komentář k § 90, § 91 a § 91a
  Komentář k § 92 až 95
  Komentář k § 96 Společná ustanovení
  Komentář k § 97a Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu
  Komentář k § 98a
 • Vyhláška 218/2001 Sb., ve znění 450/2003 Sb., ve znění 326/2005 Sb. (MPO)
 • Vyhláška 219/2001 Sb. (MPO)
  Komentář k  vyhlášce 219/2001 Sb.
 • Vyhláška 220/2001 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky
 • Vyhláška 221/2001 Sb. (MPO)
  Komentář vyhlášce 221/2001 Sb.
 • Vyhláška 222/2001 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 222/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
 • Vyhláška 223/2001 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 223/2001 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie
 • Vyhláška 224/2001 Sb. (MPO)
  Metodický návod s komentářem k vyhlášce 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa 215 Dodatek ze dne 14. dubna 2003 k Metodickému návodu s komentářem k vyhlášce 224/2001 Sb. (MPO), kterou se stanoví pravidla pro rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
 • Vyhláška 478/2006 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 478/2006 Sb.
 • Vyhláška 51/2006 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 51/2006 Sb.
 • Vyhláška 541/2005 Sb., ve znění 552/2006 Sb., ve znění 365/2007 Sb., ve znění 454/2008 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
 • Vyhláška 481/2005 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce č. 481/2005 Sb.
 • Vyhláška 114/2005 Sb. (MPO) (Tato vyhláška bude zrušena.)
  Komentář k vyhlášce č. 114/2005 Sb.
 • Vyhláška 334/2009 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 334/2009 Sb.
 • Vyhláška 245/2001 Sb., ve znění 118/2005 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 245/2001 Sb., v platném znění
 • Vyhláška 251/2001 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 251/2001 Sb.
 • Vyhláška 524/2006 Sb. (ERÚ), ve znění 184/2007 Sb., ve znění 321/2007 Sb., ve znění 354/2008 Sb.
  Komentář k vyhlášce 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
 • Vyhláška 477/2006 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 477/2006 Sb.
 • Vyhláška 225/2001 Sb. (MPO)
 • Vyhláška 226/2001 Sb. (MPO)
 • Vyhláška 344/2009 Sb.
  Komentář k vyhlášce 344/2009 Sb.
 • Vyhláška 426/2005 Sb., ve znění 363/2007 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
 • Vyhláška 540/2005 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
 • Vyhláška 545/2006 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
 • Vyhláška 280/2007 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 280/2007 Sb.
 • Vyhláška 150/2007 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
 • Vyhláška 140/2009 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
 • Vyhláška 404/2005 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 404/2005 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
 • Vyhláška 372/2001 Sb. (MMR) 587 Zákon č. 61/2008 Sb., o hospodaření energií a prováděcí předpisy s komentářem 599 Nařízení vlády 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
  Komentář k nařízení vlády 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
 • Vyhláška 150/2001 Sb. ve znění vyhlášky 478/2005 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 150/2001 Sb., ve znění vyhlášky 478/2005 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • Vyhláška 193/2007 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
 • Vyhláška 148/2007 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov
 • Vyhláška 194/2007 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 • Vyhláška 442/2004 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh
 • Vyhláška 213/2001 Sb., ve znění 425/2004 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění vyhlášky 425/2004 Sb.
 • Vyhláška 542/2006 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 542/2006 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Nařízení vlády 63/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 428/2006 Sb.,
  Komentář k Nařízení vlády 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, ve znění změny 428/2006 Sb.
 • Vyhláška 195/2007 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů (MPO)
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů
 • Vyhláška 277/2007 Sb.
  Komentář k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů
 • Vyhláška 212/2001 Sb,. zrušená vyhláškou 542/2006 Sb. 809 Zákon č. 180/2005 Sb.
  Komentář k § 1 Předmět úpravy
  Komentář k § 2 Základní pojmy
  Komentář k § 3 Předmět podpory
  Komentář k § 4 Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů
  Komentář k § 5 Podmínky podpory, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
  Komentář k § 6 Výše cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů
  Komentář k § 7 Pravidelné vyhodnocování
  Komentář k § 8 Kontrola
  Komentář k § 9 Správní delikty
  Komentář k § 10
  Komentář k § 11 Přechodná ustanovení
  Komentář k § 12 Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
  Komentář k § 13 Změna zákona o hospodaření energií
 • Vyhláška 343/2008 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 343/2008 Sb.
 • Vyhláška 482/2005 Sb., ve znění 5/2007 Sb., ve znění 453/2008 Sb. (MPO)
  Komentář k vyhlášce 482/2005 Sb.
 • Vyhláška 502/2005 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 502/2005 Sb.
 • Vyhláška 475/2005 Sb., ve znění 364/2007 Sb. (ERÚ)
  Komentář k vyhlášce 475/2005 Sb.
 • Vyhláška 358/2009 Sb. 866